Posts

Showing posts from April, 2021

Exam Postponed !!!

Image
विदुर नगरपालिकाको मिति २०७८ । ०१ । १४ को निर्णयानुसार संङ्क्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै मिति २०७८ बैशाख १५ गतेदेखि लिइने भनिएको वार्षिक परीक्षा साथै प्रत्यक्ष रुपमा हुने शिक्षण सिकाई क्रियाकलाप अर्को सुचना प्रकाशन नभएसम्म स्थगित गरिएको व्यहोरा जानकारी गराईन्छ ।  

MID-TERMINAL EXAMINATION RESULT: 2077

Image
This result has been published Online on Monday, 30th Chaitra 2077. Go through this link    https://result2.000webhostapp.com/index.php